Bilgifresh.com © 2021. Tüm hakları saklıdır.

BilgiFresh

BİLGİFRESH.COM
 1. Anasayfa
 2. »
 3. Bilim
 4. »
 5. Kohlberg Ahlak Gelişimi Nedir?

Kohlberg Ahlak Gelişimi Nedir?

Bilgifresh Bilgifresh - - 14 dk okuma süresi
696 0
kohlberg ahlak gelişimi

Kohlberg Ahlak Gelişimi Teorisi, insanların etik değerleri nasıl algıladığını, yargıladığını ve uyguladığını anlamak için önemli bir araçtır. Bu teori, ahlaki kararların evrimini, bireylerin farklı aşamalardan geçerek daha karmaşık ve evrensel ilkeleri içeren ahlaki kararlar verme becerilerini geliştirdiği bir süreci tanımlar. Bu makalede, Kohlberg Ahlak Gelişimi Teorisi ve evrensel etik değerlerin önemi incelenerek, ahlak gelişiminin toplumsal ve bireysel etkileri ele alınmaktadır. Bu teorinin bireylerin etik kararlarına olan etkisi, kültürün rolü, aile ve eğitim faktörleri ve yaşam tecrübelerinin etkileri gibi konular incelenmektedir. Ayrıca, toplumsal ve bireysel etkilerin nasıl ortaya çıktığı ve evrensel etik değerlerin uygulanabileceği alanlar da ele alınmaktadır. Bu makale, okuyucuların Kohlberg Ahlak Gelişimi Teorisini anlamalarına ve uygulama alanlarında kullanmalarına yardımcı olacak bilgiler sunar.

 • Kohlberg Kimdir?

Kohlberg, Lawrence, ahlaki gelişim teorisi ile tanınan Amerikalı bir psikologdur. Kohlberg, insanların ahlaki kararlarını alırken hangi prensipleri kullandıklarını anlamak için çalışmalar yapmıştır.

 • Kohlberg Ahlak Gelişimi Nedir?

Ahlak gelişimi, bir bireyin doğru ve yanlış arasındaki ayrımı yapabilme yeteneğini kazanması ve ahlaki değerleri benimsemesi sürecidir. Bu süreç, bireyin yaşamı boyunca devam eder ve çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar farklı evreleri bulunur. Ahlak gelişimi, sosyal, kültürel, ailevi ve eğitimsel faktörlerden etkilenir ve bireysel farklılıklar gösterebilir. Ahlaki değerler, kişinin doğru ile yanlış arasındaki ayrımı yapmasına yardımcı olur ve kişinin davranışlarını şekillendirir. Ahlaki değerler arasında dürüstlük, saygı, adalet, sorumluluk, özgüven ve empati gibi kavramlar bulunur.

kohlberg ahlak gelişimi
kohlberg ahlak gelişimi

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Teorisi

 • Kohlberg Ahlak Gelişimi Evrensel Etik Değerlerin Önemi

Evrensel etik değerler, insanlar arasında ortak olarak kabul edilen ve geçerli olan değerlerdir. Bu değerler, tüm insanların eşit haklara sahip olduğunu, insan onuru ve özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini, adaletin sağlanması gerektiğini, dürüstlük, sorumluluk, empati ve saygı gibi ahlaki değerleri içerir. Evrensel etik değerler, toplumların ve kültürlerin farklılıklarına rağmen, insanlar arasında ortak bir dil ve anlayış oluşturarak, daha adil ve insan haklarına saygılı bir dünya yaratmaya yardımcı olur.

Özellikle günümüzde, küreselleşme ve uluslararası ilişkilerin gelişmesi ile birlikte, evrensel etik değerlerin önemi daha da artmıştır. Çünkü kültürler arası etkileşim arttıkça, birbirimizi anlamak ve saygı duymak için ortak bir temel oluşturmak gerekiyor. Evrensel etik değerler, insan haklarına saygı, adalet, barış ve sürdürülebilirlik gibi konularda ortak bir anlayışa sahip olmamızı sağlar.

Bu nedenle, evrensel etik değerler, bireylerin, toplumların ve devletlerin hareketlerine yön veren temel prensiplerdir. Bu değerleri benimsemek ve uygulamak, daha adil, saygılı ve insan haklarına saygılı bir dünya yaratmamıza yardımcı olur.

 • Kohlberg Ahlak Gelişim Evreleri

Ahlak gelişimi, bir bireyin doğru ile yanlış arasındaki ayrımı yapabilme yeteneği ve ahlaki değerleri benimsemesi sürecidir. Ahlak gelişimi, kişinin yaşına, deneyimlerine, sosyal, kültürel ve eğitimsel faktörlere göre değişiklik gösterir. Ahlak gelişimi, genellikle üç evrede incelenir:

1. Ön-moral evre: Bu evre, 0-7 yaş arasındaki çocukların ahlaki gelişimini kapsar. Bu evrede, çocuklar ahlaki kararlarını, cezadan korkmak veya ödül beklemek gibi bireysel çıkarlarına odaklanarak alırlar. Bu evrede, ahlaki kararlar dış otorite tarafından belirlenir.

2. Sözde-moral evre: Bu evre, 7-12 yaş arasındaki çocukların ahlaki gelişimini kapsar. Bu evrede, çocuklar ahlaki kararlarını, sosyal normlar ve diğer insanların beklentileri gibi dışsal faktörlere göre belirlerler. Bu evrede, ahlaki kararlar, diğer insanların beğenisini kazanmak için alınır.

3. Hakiki-moral evre: Bu evre, 12 yaşından sonra başlayan ve yetişkinlikte devam eden ahlaki gelişimi kapsar. Bu evrede, bireyler ahlaki kararlarını, evrensel etik değerler, adalet, insan hakları ve insan onuru gibi insanlığın ortak değerleri temel alınarak alırlar. Bu evrede, bireyler ahlaki kararlarını kişisel ve toplumsal değerler ile uyumlu hale getirirler.

Kohlberg Ahlak Gelişimi Eleştirisel Bakış

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Teorisi, ahlaki gelişimi üç seviyede sınıflandırarak inceler ve evrensel etik değerlerin önemini vurgular. Ancak, bu teori bazı eleştirilere maruz kalmıştır.

İlk olarak, Kohlberg’in teorisi, ahlaki kararların sadece bireysel olarak alındığı birinci ve ikinci seviyeleri ele alarak, toplumsal ve kültürel faktörleri göz ardı etmektedir. Oysa, ahlaki kararlar, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel faktörlere de bağlıdır. Bu nedenle, ahlaki gelişimi yalnızca bireysel bir süreç olarak ele almak, eksik bir bakış açısı sunabilir.

İkinci olarak, Kohlberg’in teorisi, evrensel etik değerleri önemli kılsa da, farklı kültürlere ve toplumlara uygunluğu sorgulanabilir. Çünkü, farklı kültürlerde, ahlaki değerler ve normlar farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, bir kültürün ahlaki değerlerinin diğer kültürlerde de geçerli olduğunu varsaymak, kültürel çeşitliliği göz ardı etme riski taşır.

Son olarak, Kohlberg Ahlak Gelişimi teorisi, kadınların ahlaki gelişimini yeterince ele almamaktadır. Kohlberg, özellikle erkek çocukları üzerinde çalıştığı için, kadınların ahlaki gelişimini göz ardı etmiştir. Oysa, kadınların ahlaki gelişimi, erkeklerinkinden farklı olabilir ve bu farklılıkların göz önünde bulundurulması gerekebilir.

Bu eleştirilere rağmen, Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Teorisi, insanların ahlaki kararlarını alırken hangi prensipleri kullandıklarını anlama açısından önemli bir çerçeve sunar. Ancak, ahlaki gelişimin karmaşıklığını ve çok yönlülüğünü tam olarak yansıtmayabilir.

Sadakatsizlik Nedir? Yapılan 5 Büyük HATA

Kohlberg Ahlak Gelişimi Aşamalarının Özellikleri

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Teorisi, insanların ahlaki kararlarını alırken hangi prensipleri kullandıklarını ve bu kararlarını hangi seviyelerde aldıklarını açıklar. Kohlberg, ahlaki gelişimi üç seviyede sınıflandırmıştır ve her seviye, ahlaki karar alma sürecinde farklı özelliklere sahiptir.

1. Ön-moral Seviye:

Bu seviye, 0-7 yaş arasındaki çocukların ahlaki gelişimini kapsar. Bu seviyede, çocuklar ahlaki kararlarını, cezadan korkmak veya ödül beklemek gibi bireysel çıkarlarına odaklanarak alırlar. Bu seviyede, ahlaki kararlar dış otorite tarafından belirlenir. Ön-moral seviye, iki aşamadan oluşur:

– 1. Aşama: Ceza veya ödül beklentisi. Çocuklar, ceza veya ödül beklentisi nedeniyle ahlaki kararlar alırlar. Bu aşamada, çocuklar sadece kendi çıkarlarına odaklanırlar.

– 2. Aşama: Kendi çıkarlarını koruma. Çocuklar, ahlaki kararlarını, kendi çıkarlarına göre belirlerler. Bu aşamada, çocuklar başka insanların hislerine veya ihtiyaçlarına saygı göstermezler.

2. Sözde-moral Seviye:

Bu seviye, 7-12 yaş arasındaki çocukların ahlaki gelişimini kapsar. Bu seviyede, çocuklar ahlaki kararlarını, sosyal normlar ve diğer insanların beklentileri gibi dışsal faktörlere göre belirlerler. Bu seviyede, ahlaki kararlar, diğer insanların beğenisini kazanmak için alınır. Sözde-moral seviye, iki aşamadan oluşur:

– 1. Aşama: Diğerlerinin beklentilerine uyma. Çocuklar, ahlaki kararlarını, diğer insanların ne beklediğine göre belirlerler. Bu aşamada, çocuklar toplumun normlarına uymaya çalışırlar.

– 2. Aşama: Toplumsal düzeni koruma. Bu aşamada, çocuklar, toplumsal düzeni korumak için ahlaki kararlar alırlar. Bu aşamada, çocuklar, yasa ve düzeni sürdürmek için ahlaki kararlar alırlar.

3. Hakiki-moral Seviye:

Bu seviye, 12 yaşından sonra başlayan ve yetişkinlikte devam eden ahlaki gelişimi kapsar. Bu seviyede, bireyler ahlaki kararlarını, evrensel etik değerler, adalet, insan hakları ve insan onuru gibi insanlığın ortak değerleri temel alınarak alırlar. Bu seviyede, bireyler ahlaki kararlarını kişisel ve toplumsal değerler ile uyumlu hale getirirler. Hakiki-moral seviye, iki aşamadan oluşur:

– 1. Aşama: Toplumun çıkarlarını koruma. Bu aşamada, bireyler, toplumun çıkarlarını korumak için ahlaki kararlar alırlar. Bu aşamada, bireyler, adalet, eşitlik ve insan hakları gibi evrensel etik değerleri önemserler.

– 2. Aşama: Evrensel etik prensiplere uyma. Bu aşamada, bireyler, evrensel etik prensiplere uymak için ahlaki kararlar alırlar. Bu aşamada, bireylerin ahlaki kararları, insan hakları, adalet, özgürlük ve insan onuru gibi evrensel etik prensiplere uygun olur.

Bu seviyeler arasında bir hiyerarşi vardır ve bir seviyeden diğerine geçiş, bireyin ahlaki gelişimindeki ilerlemesi ile gerçekleşir. Ancak, her bireyin ahlaki gelişimi farklıdır ve bu seviyelerin sınırları net değildir. Ayrıca, bu teori bazı eleştirilere maruz kalmıştır ve ahlaki gelişimi yalnızca bireysel bir süreç olarak ele almak, eksik bir bakış açısı sunabilir.

Kohlberg Ahlak Gelişimi Toplumsal ve Bireysel Etkileri

Bireysel etkileri:

 1. Kendine saygı: Ahlaki davranışlar sergilemek ve etik değerlere uygun hareket etmek, bireylerin kendilerine saygı duymalarına yardımcı olur.
 2. Karar verme yeteneği: Ahlaki düşünceler, bireylerin karar verme yeteneklerini geliştirir. Bu, bireylerin doğru ve yanlış arasındaki farkı anlamalarına ve doğru kararlar verme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 3. Empati: Ahlaki düşünceler ve değerler, bireylerin başkalarının hislerine ve düşüncelerine saygı göstermelerine, empati kurmalarına ve karşılıklı anlayış geliştirmelerine yardımcı olur.

Toplumsal etkileri:

 1. Toplumsal uyum: Ahlaki davranışlar, toplumun normlarına uygun hareket etmek için gereklidir ve bu da toplumsal uyumu artırır.
 2. Toplumsal sorumluluk: Ahlaki düşünceler, toplumun diğer üyelerine karşı sorumluluk duygusu geliştirir ve bu, toplumun gelişimi için önemlidir.
 3. Toplumsal değişim: Ahlaki değerler ve davranışlar, toplumsal değişime öncülük edebilir ve bu, toplumun gelişimi ve ilerlemesi için önemlidir.

Bu nedenlerden dolayı, bireylerin ahlaki değerler ve davranışları üzerinde çalışılması, hem bireysel hem de toplumsal açıdan faydalar sağlayabilir.

Kohlberg Ahlak Gelişimi Teorisinin Önemi

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Teorisi, ahlaki davranışların nasıl geliştiği ve insanların ahlaki sorunlarla nasıl başa çıktığı hakkında birçok önemli bilgi sağlar. Bu teori, ahlaki gelişimin altı farklı aşamasını tanımlar ve her aşama, bireylerin ahlaki düşüncelerinde ve davranışlarında ne tür değişiklikler yaşadığını açıklar.

Kohlberg’in teorisi ayrıca, insanların evrensel etik değerler ve insan haklarına dayalı ahlaki düşünmeyi benimsemelerinin önemini vurgular. Bu değerlerin evrensel olması, kültürel farklılıkların ötesinde ortak bir insanlık değeri olduğunu vurgular.

Bu teorinin önemi, ahlaki davranışların geliştirilmesine yardımcı olması ve bireylerin ahlaki düşüncelerinde ve davranışlarında olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olmasıdır. Ayrıca, bu teori, toplumların evrensel etik değerleri benimsemesi ve öğretmesi gerektiği konusunda farkındalık yaratır.

Kohlberg Ahlak Gelişimi teorisi ayrıca, ahlaki sorunlarla başa çıkmak için bireylerin karar verme becerilerini ve empati yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu da, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde olumlu etkiler yaratabilir.

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Kohlberg

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir