Bilgifresh.com © 2021. Tüm hakları saklıdır.

BilgiFresh

BİLGİFRESH.COM
 1. Anasayfa
 2. »
 3. Eğitim
 4. »
 5. Hümanizm Nedir – Tüm Felsefi Yönleri

Hümanizm Nedir – Tüm Felsefi Yönleri

Bilgifresh2 Bilgifresh2 - - 14 dk okuma süresi
547 0
Hümanizm nedir

Hümanizm, insanın merkezine yerleştirilen bir düşünce ve yaşam tarzı olarak tarihte önemli bir yere sahiptir. Hümanizm kavramının kökenleri, bu fikrin Rönesans döneminde ortaya çıkmasıyla başlar. Çağdaş düşüncenin temellerini atan hümanistler, insana değer verme, insanın potansiyelini geliştirme ve özgürlüğü savunma gibi temel prensiplere sahiptir. Sanat ve edebiyattaki etkisi ise, sanatta insanı konu alan yapıtların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunun yanı sıra, toplumsal etkileri ve sonuçları da hükümetlerin ve toplumların yapılanmasında etkili olmuştur. Bu yazıda, hümanizmin kökenleri, temel prensipleri, sanat ve edebiyattaki etkisi ile toplumsal yönelimlere etkileri ve sonuçları ele alınacaktır.

Hümanizm Nedir Kavramının Kökenleri

Hümanizm kavramı, 14. yüzyılda İtalya’da ortaya çıkan bir düşünce akımıdır. Bu akım, Rönesans döneminde gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Antik Yunan ve Roma kültürünü yeniden keşfetme ve ona odaklanma fikrine dayanır. Bu kavramın kökenleri, antik medeniyetlere olan ilginin yeniden canlanmasından kaynaklanmaktadır.

Hümanizmin temel prensipleri arasında insan merkezcilik, özgür düşünce ve evrensel değerler bulunur. İnsan merkezcilik ilkesine göre, insan bireyinin değeri ve potansiyeli en üst seviyede önem kazanır. Özgür düşünce ise bireyin fikirlerini özgürce ifade edebilmesine ve sorgulayabilmesine dayanır. Hümanistler, bilime, sanata ve edebiyata büyük önem verir ve bunların insanlığın evrensel değerleri olduğuna inanırlar.

Hümanizmin sanat ve edebiyattaki etkisi oldukça büyüktür. Rönesans dönemi, bu etkinin en belirgin olduğu dönem olarak kabul edilir. Sanatta insan figürlerine ve insan anatomisine yoğun bir ilgi vardır. Sanat eserleri, insanın güzelliğini ve yaratıcılığını yücelten bir anlayışla yapılmıştır. Edebiyatta ise, bireysel duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi ön plandadır. Sanat ve edebiyatta insanın özgürlüğünü ve potansiyelini vurgulayan bir perspektif sunmaktadır.

Hümanizmin Temel Prensipleri
İnsan Merkezcilik İnsan bireyinin önemi ve değeri en üst seviyede kabul edilir.
Özgür Düşünce Bireyin düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi ve sorgulayabilmesi önemlidir.
Evrensel Değerler Bilim, sanat ve edebiyat gibi evrensel değerler, insanlığın gelişimine katkı sağlar.

Toplumsal etkileri ve sonuçları da göz ardı edilemez. Bu düşünce akımı, insan hakları, özgürlük ve eşitlik gibi kavramların önemini vurgular. Hümanist toplumlar, insanların bireysel haklarına saygı gösteren ve adaleti savunan bir yapıya sahiptir. İnsanın doğasına ve potansiyeline olan inancıyla toplumların daha insancıl bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

Hümanizmin Temel Prensipleri

Hümanizm, insan odaklı bir düşünce ve değer sistemidir. İnsan merkezli olan Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Bu akımın temel prensipleri arasında insan değerine, özgürlüğe, insan haklarına ve doğal eşitliğe olan inanç yer alır.

İnsan Değerine İnanç

İnsanın değerini sorgulayan ve onu en önemli varlık olarak kabul eden bir düşünce akımıdır. Hümanistler, insanın onuru, aklı ve yetenekleriyle donatılmış bir varlık olduğuna inanır. Bu nedenle insanın değeri, herhangi bir sınıf, ırk veya cinsiyet ayrımı olmaksızın kabul edilir.

Özgürlük ve İnsan Hakları

Hümanizmin temel prensipleri arasında bireyin özgürlüğü ve insan haklarının önemi de vardır. Hümanistler, her bireyin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğüne sahip olması gerektiğini savunur. İnsanların eşit haklara sahip olduğuna ve bu hakların korunması gerektiğine inanılır. İnsan haklarının evrensel olduğunu ve herkesin bu haklardan eşit şekilde yararlanması gerektiğini vurgular.

 • Doğal Eşitlik
Eşitlik İlkesi Açıklama
Birincil Eşitlik Her insan, diğer insanlarla aynı insanlık değerine sahiptir.
İkincil Eşitlik Her insan, diğer insanlardan daha üstün veya daha aşağı değildir.
Fırsat Eşitliği Her insan, aynı fırsatlara sahip olmalıdır.

Hümanizmin bir diğer önemli ilkesi ise doğal eşitliktir. Hümanistler, insanların doğuştan sahip oldukları hak ve değerlerin eşit olduğuna inanır. Her insan, diğer insanlarla aynı değere sahiptir ve hiçbir insan diğerinden üstün veya aşağı değildir. Bu nedenle fırsat eşitliğini ve adil bir toplumsal düzenin sağlanmasını savunur.

Hümanizmin temel prensipleri olan insan değeri, özgürlük, insan hakları ve doğal eşitlik, insanı merkez alan bir düşünce sistemini oluşturur. İnsanın potansiyeline inanır ve insanı daha iyi bir dünya için etkin şekilde çalışmaya teşvik eder.

Hümanizmin Sanat Ve Edebiyattaki Etkisi

Hümanizm, insan merkezli bir düşünce sistemidir ve Rönesans döneminde büyük etkisi olmuştur. Bu akım, sadece felsefe ve düşünceyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda sanat ve edebiyatta da önemli bir rol oynamıştır. Sanat ve edebiyattaki etkisi, estetik anlayışı, konu seçimleri ve sanatçıların insanı merkeze alan yaklaşımlarıyla ortaya çıkmıştır.

Bu akımın sanatta ve edebiyatta etkisini anlamak için öncelikle temel prensiplerine bir göz atmak gerekmektedir. İnsanın değerini ve potansiyelini ön plana çıkaran bir düşünce sistemidir. İnsan, evrenin merkezinde olduğuna inanılır ve onun yaşam kalitesini ve mutluluğunu artırmak için çaba sarf edilmelidir. Bu prensipler sanat ve edebiyatta da kendini gösterir.

  • Hümanizmin sanattaki etkisi, öncelikle estetik anlayışında görülür. Sanatın, güzellik ve estetik değerlere dayandığı düşüncesi hümanizmle birlikte daha da ön plana çıkmıştır. Sanat, insanın duygusal dünyasını ifade etme ve güzellik arayışı için bir araç olarak değerlendirilmiştir. Hümanist sanatçılar, doğayı, insan bedenini ve insan davranışlarını taklit etme yoluna gitmiş ve sanatın insanı anlama ve anlatma aracı olduğunu düşünmüşlerdir.
  • Hümanizm, sanatta insan merkezli konu seçimlerini desteklemiştir. Sanat eserlerindeki ana tema genellikle insan olmuş ve insanın deneyimlerine, duygularına ve düşüncelerine odaklanılmıştır. Edebiyat eserlerinde de insanın içsel dünyası, kişisel deneyimleri ve düşünceleri hümanist yaklaşımın bir sonucu olarak daha fazla vurgulanmıştır.
Hümanizmin Sanat ve Edebiyattaki Etkisi Sonuçları
Estetik anlayışı güçlendirmiştir. Hümanist sanat eserleri, estetik değere sahip olmuştur.
Hümanist sanatçılar, insan temalı eserler üretmiştir. İnsan merkezli sanat eserleri, insan deneyimlerini anlatmıştır.

Hümanizmin sanat ve edebiyattaki etkisi, Rönesans döneminde büyük bir kabul görmüştür. Sanatçılar, hümanist prensiplere uygun olarak insanı anlamaya ve ifade etmeye yönelik eserler üretmişlerdir. Bu akım, estetik değerleri ve insanın merkezde olduğu düşüncesini benimseyerek yeni bir sanatsal anlayışın doğmasına katkı sağlamıştır.

Hümanizmin Toplumsal Etkileri Ve Sonuçları

Hümanizm, insanı merkeze alan bir düşünce ve kültür akımıdır. Hümanizm kavramının kökenleri Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar uzanmaktadır. Bu dönemlerde insanın değeri ve önemi üzerine felsefi tartışmalar yapılmış ve hümanist düşünceler ortaya çıkmıştır.

Temel prensipleri, insanın özgürlüğüne, insan haklarına, insanların eşitliğine ve insan potansiyeline inanmayı içerir. Hümanistler, insanın potansiyelini gerçekleştirmesi için eğitimi ve kültürü önemserler.

Hümanizmin sanat ve edebiyattaki etkisi büyük bir öneme sahiptir. Rönesans döneminde hümanist değerlerin etkisiyle sanatçılar, insanı ve insanın doğasını merkeze alan eserler üretmeye başlamışlardır. Bu dönemde ortaya çıkan Michelangelo’nun Davut heykeli ve Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosu gibi eserler, etkisini açıkça göstermektedir.

Hümanizmin Toplumsal Etkileri Hümanizmin Sonuçları
 • İnsanın değerinin ve onurunun vurgulanmasıyla toplumda insan hakları bilincinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 • Hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan insan merkezli düşünce, demokrasinin ve insan haklarının gelişimine zemin oluşturmuştur.
 • İnsanın özgür düşünce ve inanç sahibi olma hakkını savunmuştur.
 • İnsanların özgür düşünceye yönelmelerini teşvik etmiş ve bilimsel gelişmelerin önünü açmıştır.
 • Hümanizmin toplumsal etkileri arasında eğitim alanında yapılan reformlar ve evrensel eğitim hakkının savunulması bulunmaktadır.
 • Eğitime ve öğrenmeye verdiği önemle toplumun bilgi ve kültür düzeyinin yükselmesine katkı sağlamıştır.

Önerdiğimiz Yazılar

Nirvana Ne Demek ve Nasıl Elde Edilebilir? İpuçları ve Yöntemler 2023

Akran zorbalığı (Aile akran zorbalığı karşısında ne yapmalı)

Hümanizmin Temsilcileri Kimlerdir?

Hümanizmin temsilcileri çeşitli dönemlerde farklı ülkelerde ve alanlarda ortaya çıkmıştır. Bazı önemli hümanist düşünürler ve yazarlar şunlardır:

 • Francesco Petrarca (1304-1374): Hümanizmin öncülerinden sayılan İtalyan yazar ve bilgin.
 • Giovanni Boccaccio (1313-1375): Petrarca’nın yakın arkadaşı olan İtalyan yazar ve şair.
 • Lorenzo Valla (1407-1457): Rönesans dönemi İtalyan filozofu ve dilbilimci.
 • Marsilio Ficino (1433-1499): Platoncu felsefeyi yeniden canlandıran İtalyan filozof.
 • Pico della Mirandola (1463-1494): İtalyan filozof ve hümanist düşünür.
 • Desiderius Erasmus (1466-1536): Hollandalı filozof, teolog ve yazar.
 • Michel de Montaigne (1533-1592): Fransız yazar ve düşünür.
 • Francis Bacon (1561-1626): İngiliz filozof, bilim adamı ve yazar.
 • René Descartes (1596-1650): Fransız filozof ve matematikçi.
 • John Locke (1632-1704): İngiliz filozof ve siyaset bilimci.
 • Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Fransız filozof ve yazar.
 • Immanuel Kant (1724-1804): Alman filozof.
 • Friedrich Nietzsche (1844-1900): Alman filozof ve yazar.

Hümanizm Akımının Özellikleri

İnsan merkezli yaklaşım: İnsanın değerini, özgürlüğünü, onurunu ve potansiyelini önemseyen bir bakış açısı sunar. İnsanı evrenin merkezine koyarak, onun ihtiyaçlarını, taleplerini ve doğal haklarını vurgular.

Mantıklı düşünce: Hümanist yaklaşım, mantık ve bilgiye dayalıdır. Hümanistler, insanların doğayı ve evreni daha iyi anlamalarına ve çözüm yolları geliştirmelerine yardımcı olabilecek bilgi ve becerilerin önemini vurgularlar.

Bilgiye saygı: Bilginin insan gelişiminde kritik bir rol oynadığına inanır ve eğitim ile öğrenmenin insanların potansiyelini gerçekleştirmede önemli bir araç olduğunu vurgular.

Sanata ve kültüre değer verme: Sanatın ve kültürün insan gelişiminde önemli bir rol oynadığına inanır. Hümanistler, sanat ve kültürün insanları bir araya getirdiğini, anlam kattığını ve zenginleştirdiğini savunurlar.

Laiklik: İnsanların din veya inançlarını özgürce seçme ve uygulama hakkını destekler. Din veya inançlar, bireylerin kişisel tercihlerine dayanmalı ve dışsal siyasi veya sosyal baskılarla dayatılmamalıdır.

İnsan haklarına saygı: Her insanın doğal haklarına saygı gösterilmesini savunur. Bu haklar arasında yaşam hakkı, özgürlük, adalet, eşitlik ve insan onuru gibi temel haklar yer almaktadır. Bu özellikler, hümanizmin geçmişi boyunca değişebilmiş veya farklı yorumlanmış olsa da, genellikle hümanist düşüncenin temel ilkeleri olarak kabul edilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir